ورزش های جلوگیری از پیری چشم

تمرین شماره ۱:
دو طرف سر خود را در قسمت گیجگاه به آرامی با دو انگشت فشار دهید تا عضلات آن کشیده شوند و در همین حال مرتبا چشم ها را باز و بسته کنید. این کار را ۵ بار تکرار کنید.

تمرین شماره ۲:
در جالی که چشم هایتان بسته و آرام است، به صورت قائم بنشینید. همان طور که پلک چشم ها در تمام طول مدت ورزش بسته است، ابتدا به پایین و سپس تا جایی که ممکن استبه بالا نگاه کنید. این حرکت را ۱۰ بار انجام دهید.

تمرین شماره ۳:
با چشم های بسته و آرام، راست بنشینید. همان طور که چشم ها را در تمام طول تمرین بسته نگه داشته اید، ابرو ها را تا جایی که می توانید، بالا ببرید و پلک چشم ها را تا حد ممکن به سمت پایین بکشید. در همین حالت بمانید و تا ۵ بشمارید. استراحت کنید و این ورزش را ۵ بار تکرار کنید.